Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/page-views-count/admin/admin-interface.php on line 243

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wp-content/plugins/wordpress-simple-paypal-shopping-cart/wp_shopping_cart.php on line 17

Warning: Cannot call assert() with string argument dynamically in /wp-includes/rewrite.php on line 276

Warning: Cannot call assert() with string argument dynamically in /wp-includes/rewrite.php on line 276

Warning: Cannot call assert() with string argument dynamically in /wp-includes/rewrite.php on line 276

Warning: Cannot call assert() with string argument dynamically in /wp-includes/rewrite.php on line 276

Warning: session_start() expects parameter 1 to be array, string given in /wp-includes/plugin.php on line 496
Borussia Dortmund | Statut Stowarzyszenia
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 259

Statut Opolskiego Stowarzyszenia Kibiców BVB 1909
(BVB Opole Supporters)

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie powołane niniejszym statutem nosi nazwę OPOLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW BVB 1909 i w dalszej części statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

 § 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest 46-050 Nakło ul. Tarnowska 27 w województwie opolskim.

§ 3

Obszarem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 4

Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.

§ 5

Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz komitetom społecznym założonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie. Ustanawianie wyróżnień i odznak oraz ich nadawanie należy do kompetencji Walnego Zebrania.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawa o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 8

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 9

Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 10

W zakresie działalności Stowarzyszenia znajdują się następujące cele:

– promowanie klubu piłkarskiego Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund – w skrócie BVB 09
– integracja społeczności kibiców,
– podnoszenie kwalifikacji i umiejętności piłkarskich młodzieży,
– promowanie Opolszczyzny,
– współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi,
– rozwijanie kultury i sztuki oraz ochronę dóbr kultury i tradycji, rozwijanie edukacji oraz inicjatyw społecznych, gospodarczych,
– działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
– budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
– podwyższanie kwalifikacji członków i sympatyków Stowarzyszenia,
– obrona praw człowieka,
– udzielanie pomocy prawnej,
– działania w zakresie zwalczania bezrobocia,
– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie zagrożeniu wykluczenia społecznego,
– upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
– wzmacnianie poczucia zaangażowania i odpowiedzialności społeczności lokalnej za najbliższe otoczenie,
– działania w zakresie krajoznawstwa i sportu,
– działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
– pomoc społeczną, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
– pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
– wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w celu przyspieszenia ich rozwoju i poprawy konkurencyjności,
– wspieranie inicjatyw rozwoju rolnictwa ekologicznego i promowanie produktów ekologicznych,
– promowanie walorów regionalnych, oraz kreowanie przedsiębiorczości,
– podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
– działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi,
– działanie na rzecz integracji europejskiej promocji różnorodności, w tym szczególnie mniejszości narodowych i etnicznych,
– promocja i organizacja wolontariatu,
– ochrona zabytków – dziedzictwa kulturowego,
– działania na rzecz dzieci i młodzieży,
– działania w sferze pożytku publicznego,
– działania organizacji na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa.
§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
– promocję klubu piłkarskiego Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund – w skrócie BVB 09,
– aktywny udział oraz organizację imprez kulturalnych, oświatowych czy integracyjnych,
– współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami,
– promocję Opolszczyzny w kraju i zagranicą,
– promocję miejscowości w regionie i kraju,
– organizowanie działań służących gromadzeniu środków finansowych na realizację celów statutowych,
– organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych /kwest/,
– zlecanie i finansowanie przedsięwzięć służących realizacji celów określonych w § 10,
– działalność charytatywną,
– działalność wydawniczą, kulturalną i oświatową,
– wspierania i propagowania działalności artystycznej,
– wspieranie inicjatyw gospodarczych,
– inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój terenów wiejskich i miejskich,
– podejmowanie działań mających na celu zwalczanie bezrobocia, a w szczególności prowadzenie działalności oświatowej poprzez: organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, odczytów, pokazów i dyskusji, opiniowanie oraz współudział w realizacji projektów mających znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości, organizowanie konkursów oraz przyznawanie nagród i wyróżnień, wydawanie biuletynów, materiałów szkoleniowych i publikowanie innych materiałów z zakresu swojej działalności statutowej,
– współdziałanie z organizacjami społeczno-gospodarczymi, społeczno-kulturalnymi, politycznymi, zakładami pracy oraz władzami samorządowymi i pozarządowymi,
– rozwijanie wszechstronnych kontaktów z zagranicą, oraz nawiązywanie bezpośredniej współpracy międzyregionalnej,
– stosowanie innych środków działania sprzyjających realizacji celów statutowych,
– prowadzenie piłkarskiej szkółki młodzieżowej.
Dla realizacji celów wymienionych w § 10 Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie nieodpłatnej, której przedmiotem przy uwzględnieniu kodów i opisów zgodnych z PKD jest:
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

Członkowie Stowarzyszenia

§ 12

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, jak i cudzoziemiec zamieszkujący w Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej granicami.

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 14

Instytucje i osoby prawne wspomagające Stowarzyszenie mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia. Stosuje się do nich postanowienia Statutu dotyczące członków tylko w zakresie przewidzianym w tych postanowieniach.

 § 15

Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, zarówno zwykłych, jak i wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego zawierającej imię i nazwisko albo nazwę, datę urodzenia, miejsce zamieszkania albo siedzibę, oświadczenie o przystąpieniu oraz zakresie deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy, jak również pisemne zobowiązanie do opłacania składek.
Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, indywidualnie w każdym przypadku, decyduje o nadaniu rodzaju członkostwa tj. zwykłego lub wspierającego.
Członkowie zwyczajni obowiązani są składać oświadczenie o przynależności do innych organizacji lub stowarzyszeń.
Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu.
Zarząd zawiadamia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia niezwłocznie po podjęciu stosownej uchwały.
Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła do niego zasługi.
§ 16

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
uczestniczenia w Walnym Zebraniu i brania udziału w głosowaniu;
wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia;
brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający mają prawa określone w ust. 1 pkt. c i d, a ponadto uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
§ 17

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

– troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
– stosować się do statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
– dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
– regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
– śmierci członka, będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych;
– wystąpienia ze Stowarzyszenia;
– wykreślenia z listy członków.
– Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek nie spełnia wymagań ustawy, albo rażąco narusza postanowienia uchwał władz Stowarzyszenia, albo też naraża dobre imię Stowarzyszenia na uszczerbek.
– Uchwałę o wykreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia większością 3/5 głosów.
Od uchwały Zarządu można się odwołać w ciągu 14 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem, do Walnego Zebrania, które podejmuje ostateczną uchwałę większością 2/3 głosów.
Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających.
 Władze i organizacja Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:
– Walne Zebranie;
– Zarząd;
– Komisja Rewizyjna;
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, zawsze jednak do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
pisemnej rezygnacji;
odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 pkt 2 pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym lub jawnym przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów.
§ 20

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
– wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
– rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreślenie z listy członków;
– dokonywanie zmian w statucie;
– ustalanie wysokości składek członkowskich;
– decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
– rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub władze Stowarzyszenia;
– rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;
– podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
– nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
– podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
– podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;
– udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
– uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia;
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji.
§ 21

Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz do roku przez Zarząd, który w skuteczny sposób zawiadamia członków o jego miejscu i terminie najpóźniej 7 dni przed terminem, załączając proponowany porządek obrad.
Za skuteczny sposób zawiadamiania członków rozumie się wysłanie zawiadomienia za pomocą listu zwykłego lub poczty elektronicznej lub za pomocą wiadomości sms.
§ 22

Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane na pisemny wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub ½ plus jeden członków stowarzyszenia.
Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
§ 23

Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał:

– w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.
– w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych.
§ 24

Uchwały Walnego Zebrania zapadają, z wyjątkiem określonym w § 15 ust. 4 i 18 ust. 3 pkt 3 oraz § 32 i 33 zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym – z wyłączeniem wyboru władz Stowarzyszenia, które następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym, jeżeli Walne Zebranie podejmie taką uchwałę
Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i może być wyznaczony najwcześniej po upływie 30 minut po pierwszym terminie.
Bez odbycia Walnego Zebrania mogą być powzięte uchwały, jeżeli co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia wyrazi na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte. W tym trybie nie może zostać dokonany wybór władz Stowarzyszenia i rozwiązanie stowarzyszenia.
§ 25

Zarząd składa się z nie mniej niż 4 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik i Członkowie.
Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentowane jest przez Przewodniczącego Zarządu lub upoważnionego przez niego innego członka Zarządu.
Uzupełnianie składu Zarządu może nastąpić tylko w trybie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.
Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.
 § 26

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

– kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
– realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
– wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
– przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
– uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie oraz czuwanie nad jego przestrzeganiem,
– zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
– przygotowanie projektu budżetu i preliminarzy,
– powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań
– zwoływanie walnego zebrania członków,
– reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
– podejmowanie uchwał w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników;
– określanie kierunków programu działania Stowarzyszenia.
§ 27

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej jak cztery razy w roku.

§ 28

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia.

§ 29

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

§ 30

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

a) Kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego przez Zarząd;

b) Kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia oraz stanu majątku Stowarzyszenia.

§ 31

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Członkowie Komisji wyłaniają spośród siebie Przewodniczącego. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne przy obecności minimum dwóch jej członków. Uchwały Komisja Rewizyjna podejmuje zwykłą większością głosów.

§ 32

Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji tylko przez Walne Zebranie.

§ 33

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Majątek Stowarzyszenia

 § 34

Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie pozyskuje ze świadczeń członków wspierających, składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji i innych źródeł.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochody z niej uzyskane będą przeznaczane na realizację zadań statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy członków. Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, na ogólnych zasadach określonych w przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków. Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego
Zarząd może zawiesić obowiązek wpłaty składek członkowskich uchwałą.
Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości;
nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce;
zaciągnięcie kredytu lub pożyczki;
wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata;
rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość;
przyjęcie lub odrzucenie spadku.
§ 35

W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.
§ 36

Zabrania się:

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 § 37

Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Wniosek w sprawie zmiany Statutu mogą złożyć:
Zarząd;
Komisja Rewizyjna;
grupa co najmniej 1 / 4 Członków Stowarzyszenia.
 § 38

Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Jego majątek zostanie przekazany na cele wskazane przez Walne Zebranie Członków, w ramach celów określonych w §10 Statutu.

 Postanowienia końcowe

§ 39

1. Statut niniejszy staje się obowiązujący z chwilą prawomocnej rejestracji Stowarzyszenia przez właściwy Sąd. Z tą też chwilą Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną.

2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawne.

Sekretarz Zebrania Przewodniczący Zebrania

…………………….                                                                                                  ……………………

Roland Wrzeciono                                                                                                    Roman Swoboda

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS